Μισθολογικό χάσμα

Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων είναι η διαφορά μεταξύ των μέσων ετήσιων αποδοχών γυναικών και ανδρών. Βασίζεται στους μισθούς που καταβάλλονται απευθείας στους εργαζόμενους πριν αφαιρεθεί ο φόρος εισοδήματος και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Μόνο οι επιχειρήσεις με 10 εργαζομένους και άνω λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς. Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα ανά την ΕΕ, με το μεγαλύτερο χάσμα να σημειώνεται στην Εσθονία (25,6%). Στη χώρα μας το μισθολογικό χάσμα ανέρχεται σε 12,5%.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

info@sheandhengo.com

+306989651836

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn